مقاله


کد مقاله : 139605112048137344

عنوان مقاله : مقایسه تطبیقی آرای اعتقادی‌ عمر خيام و ابوالعلاي‌ معري‌‌

نشریه شماره : 23 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 524

فایل های مقاله : 504 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عزت ملاابراهیمی mebrahim@ut.ac.ir دانشیار دکترا
2 تغرید زعیمیان Tzaimian@gmail.com دانشجو دکترا

چکیده مقاله

شاعران و نویسندگان در هر گوشه‌اي از جهان و در هر دورانی، پیوسته از آرا، افكار و اندیشه‌های یکدیگر تأثیر می‌پذیرند. این پژوهش که به روشی توصیفی – تحلیلی و برپایه‌های اصول مکتب آمریکایی تدوین شده، مقايسه‌اي تطبیقی میان مبانی فکری و زیرساختهای اعتقادی دو شاعر نامور ایرانی و عرب است. نگارندگان در این‌ مقاله نخست به بررسی اوضاع‌ سياسي‌، اجتماعي‌ و فكري اين‌ دو اندیشمند برجسته پرداخته‌اند. چه اینها در شكل‌گيري شخصيت فردی و ادبی آن‌ دو نقش به سزایی داشتند. تا بدانجا كه آرا و ‌افكار دو شاعر متاثر از اوضاع‌ و احوال‌ زمانه‌شان‌ بوده‌ است‌. بي‌شك‌ ميان‌ اندیشه‌های آن‌ دو تشابه‌اي ‌نزديك‌ وجود دارد‌، به طوري كه‌ در بيشتر موارد شبح سخنان‌ ابوالعلاء در آرای خيام‌ جان ‌مي‌گيرد. دو شاعر با وجود ديدگاه‌هاي‌ فلسفي‌ مشابه‌ غالباً هم‌صدا، هم‌سخن‌ و هم‌عقيده با یکدیگر ‌بوده‌اند؛ البته گاهی‌ نگرش آن دو با یکدیگر تفاوت داشته که بیان اين تشابه‌ها و اختلافها از دستاوردهای اصلی این پژوهش است