مقاله


کد مقاله : 13970722165000

عنوان مقاله : بررسي رابطه عمل به باورهاي ديني با احساس امنيت اجتماعي دانشجويان دانشگاه هاي اراك در سال تحصيلي 1395-1394

نشریه شماره : 31 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 158

فایل های مقاله : 509 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عباسعلی شهیدی abbasali.shahidi@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

نقش و تاثير دين در ايجاد آرامش و احساس امنيت و تاكيد مباني نظري موجود بر اين موضوع و نيز كافي نبودن تنها تمسك به نيروهاي انتظامي و پليس در ايجاد احساس امنيت و كنترل به وي‍ژه در قشر جوان و دانشجو همواره مورد توجه بوده است. تحقيق حاضر نيز با هدف بررسي رابطه عمل به باورهاي ديني با احساس امنيت اجتماعي و دانشجويان دانشگاه هاي اراك در سال تحصيلي 95-1394 انجام پذيرفت. روش تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي و جامعه آماری شامل كليه دانشجويان كارشناسي دانشگاه هاي اراك و نمونه با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي و مطابق جدول كرجسي و مورگان 376 نفر برآورد شد. ابزار گردآوري اطلاعات شامل پرسشنامه هاي عمل به باورهاي ديني (معبد 2)، احساس امنيت اجتماعي و باس و پري بود. تحليل داده ها پس از افت شركت كنندگان با استفاده از روش همبستگي و رگرسيون چند متغيري بر روي 366 نفر (85 نفر دانشگاه اراك، 111 نفر پيام نور، 50 نفر علوم پزشكي،117 نفر دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك) انجام شد. يافته ها نشان داد رابطه مثبت معني داري بين عمل به باورهاي ديني و احساس امنيت اجتماعي دانشجويان وجود داشته است. با توجه به اينكه عمل به باورهاي ديني پيش بيني كننده مناسبي براي احساس امنيت اجتماعي بوده است، مي توان با ايجاد زمينه و ارائه راهكارها و آموزش مناسب نسبت به تحكيم آن در دانشجويان اقدام و انجام اعمال و فرايض ديني را به عنوان يكي از روش هاي ايجاد و بهبود احساس امنيت اجتماعي پيشنهاد نمود.