آخرین شماره


شماره 4 سال 6
زمستان 1395
دانلود فایل

1 - بررسی تطبیقیِ تعلیم أسماءبه آدم درتفاسیر علامه طباطبایی وعلامه جعفری ( DOI : 0)
( نعمت الله حسنی - محمود خورسندی )
2 - رهبر شایسته برای مدینه فاضله (براساس علم النفس ملا صدرا) ( DOI : 0)
( مهدی ایمانی مقدم )
3 - جایگاه متن یا شخص در مقارنه اسلام و مسیحیت ( DOI : 0)
( مهدی لک‌زایی - محمد حسین زارعی محمودآبادی )
4 - شباهتِ صفاتِ پیامبر(ص) با صفاتِ خداوند در آثار عطار ( DOI : 0)
( حمیدرضا شیرعلی - ملک‌محمد فرخ‌زاد )
5 - مقایسه تطبیقی انسان کامل از دیدگاه کاستاندا و علامه طباطبایی(ره) ( DOI : 0)
( محمد اسماعیل عبداللهی - احمد عابدی - مرجان خانی )
6 - نظریة احسان از منظر عرفان و قرآن ( DOI : 0)
( محمد تقی فعالی )
7 - تبیین جایگاه خدا در انسان شناسی ملاصدرا ( DOI : 0)
( قربانعلی کریم زادۀ قراملکی - محرم رحیمی )