آخرین شماره


شماره 1 سال 7
پاییز 1396
دانلود فایل

1 - تسامح و تساهل امام رضا(ع) با قیام های شیعی تا (201ه) ( DOI : 0)
( )
2 - مناسبات زیدیه و امامیه در دوره آل کیا ( DOI : 0)
( )
3 - اثر بخشی آموزش فلسفه برای کودکان بر کنترل عواطف دانش آموزان ( DOI : 0)
( )
4 - اثربخشي معنويت درماني گروهی بر كاهش نشانگان اختلالات رواني همسران جانبازان مبتلا به PTSD ناشی از جنگ ( DOI : 0)
( )
5 - بررسی تاثیر هوش معنوی بر اخلاق حرفه ای کادر پزشکی بیمارستان ( DOI : 0)
( )
6 - تربیت اعتقادی در برنامه درسی دین و زندگی دوره دوم متوسطه در نگاه خبرگان ( DOI : 0)
( )
7 - بررسی مبانی فلسفی پست مدرنیسم با تأکید بر دیدگاه ماکس هورکهایمر و دلالت های ضمن تربیتی این دیدگاه در تعلیم و تربیت ( DOI : 0)
( )
8 - تحلیل محتوایی صحیفه سجادیه ( DOI : 0)
( )
9 - ملزومات و گونه‌های وصال حق از منظر مثنوی معنوی ( DOI : 0)
( )
10 - بررسی مفاهیم همگون با فطرت در آموزه‌های اسلامی ( DOI : 0)
( )
11 - مقایسه تطبیقی مولفه‌های انسان شناسی از دیدگاه فارابی و سند تحول بنیادین ( DOI : 0)
( )
12 - بررسی ارتباط بین هویت اجتماعی، هویت دینی و بازگشت به اعتیاد در مناطق حاشیه نشین شهر کرمانشاه ( DOI : 0)
( )
13 - تبیین سلامت معنوی و روانشناختی بر پایه نگرش مذهبی در ورزشکاران جوان ( DOI : 0)
( )
14 - اثربخشی آموزش فلسفه ورزی کودکان براخلاق شهروندی و مؤلفه های آن در دانش آموزان دختر ابتدایی ( DOI : 0)
( )
15 - خاستگاه ها و رویکرد های معرفتی و فطری هنر دینی ( DOI : 0)
( )