مدير مسئول

محمود قیوم زاده استاد
maarefteacher@yhoo.com دکترا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

سردبیر

محمد حسن قدردان قراملکی استاد
دکترا
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

هیئت تحریریه

احمد بهشتی (استاد دانشگاه تهران) استاد
دکترا
دانشگاه تهران
عین الله خادمی (استاد دانشگاه شهید رجایی) استاد
دکترا
دانشگاه شهید رجایی
عبدالحسین خسرو پناه (استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) استاد
دکترا
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
محمد حسن قدردان قراملکی (استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) استاد
دکترا
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
محمود قیوم زاده(استاد داشگاه ساوه) استاد
maarefteacher@yahoo.com دکترا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
جعفر شانظری گرگابی (دانشیار دانشگاه اصفهان) استاد
دکترا
دانشگاه اصفهان
رضا برنجکار (استاد دانشگاه تهران، پردیس فارابی) استاد
دکترا
دانشگاه تهران
محمدرسول آهنگران (استاد دانشگاه تهران، پردیس فارابی) استاد
دکترا
دانشگاه تهران
احمد دیلمی (دانشیار دانشگاه قم) استاد
دکترا
دانشگاه قم
علی احمد ناصح (استاد دانشگاه قم) استاد
دکترا
دانشگاه قم
محمد مهدی گرجیان عربی (استاد دانشگاه باقرالعلوم) استاد
دکترا
جامعه المصطفی
ویلیام گراوند (استاد دانشگاه مک گیل) استاد
دکترا
دانشگاه مک گیل
سید ساجد علی پوری (استاد دانشگاه علی گر هند) استاد
دکترا
دانشگاه علی گر هند
مارتین براون (استاد دانشگاه هاروارد) استاد
دکترا
دانشگاه هاروارد