لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 محمدحسن  قدردان kalam1391@yahoo.com استاد دکترا
2 جعفر صدري sadri1391@yahoo.com دانشگاه ساوه استاد دکترا
3 رضا حاج ابراهیم akhlagh_1393@yahoo.com دانشگاه ساوه استاد کارشناسی ارشد
4 محمد حسن قدردان قراملکی Co_ehsan@yahoo.com استاد دکترا
5 سیدحسین تقوی dr.shtaghvi@gmail.com دانشگاه ساوه استاد دکترا
6 محمود قیوم زاده maarefteacher@yahoo.com استاد دکترا
7 رضا فهیمی fahimi.ltr@gmail.com دانشگاه آزاد واحد ساوه استاد دکترا
8 رضا  باقی زاده reza.Baghizadeh@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان استاد دکترا
9 محمد رسول آهنگران ahangaran@ut.ac.ir دانشگاه تهران - پردیس فارابی استاد دکترا
10 دکتر محمدتقی شاکر 14mt.shaker@gmail.com هیئت علمی پژوهشگاه امام صادق(سلام الله علیه) استاد دکترا
11 حسین  محمد خانی h-mohamadkhani@iau-arak.ac.ir دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک استاد دکترا
12 ابولفضل کیاشمشکی akia45@gmail.com استاد دکترا
13 جواد  حقیر مددی javad.madadi@yahoo.com دانشگاه ادیان و مذاهب استاد دکترا
14 حسین حبیبی تبار habibi.tabar@yahoo.com هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه استاد دکترا
15 جعفر نکونام jnekoonam@gmail.com دانشگاه قم،قم،ایران استاد کارشناسی ارشد
16 امیر عباس علیزمانی amir_alizamani@ut.ac.ir دانشیار گروه فلسفه دین،دانشگاه تهران،ایران استاد کارشناسی ارشد
17 مهدی ایمانی مقدم nahadom@yahoo.com دانشگاه اراک استاد کارشناسی ارشد
18 یداله ملکی yadollahmaleki@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد استاد دکترا
19 شهاب الدین  وحیدی مهرجردی vahidishahab@gmail.com دانشگاه حایری میبد استاد کارشناسی ارشد
20 رضا حیدری نوری R.heydarinoori@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه استاد دکترا
21 محسن جوادی moh_javadi@yahoo.com قم دانشیار دکترا
22 محمد  کاوه kave41@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب استاد دکترا
23 محسن  مهريزي m.mehrizi1@gmail.com مؤسسه بين‌المللي مطالعات اسلامي حوزه علميه قم استاد دکترا
24 شهاب الدین وحیدی vahidishahab@yahoo.com دانشگاه آیت الله حایری میبد استاد کارشناسی ارشد
25 محمد دهقان طزره mohammaddehghan1351@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) استاد دکترا
26 علی کریمیان a.karimiyan110@yahoo.com مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) استاد دکترا
27 محمد حسن نادم nadem185@yahoo.com پژوهشگاه امام صادق استاد دکترا
28 محمد  مطلبی mo_motaleb@yahoo.com هیات علمی استادیار دکترا
29 احسان  حسنی eh_hasani@yahoo.com هیات علمی استاد دکترا
30 حسین  مفید h.mofid1345@yahoo.com هیات علمی دانشیار دکترا
31 دکتر محمدتقی شاکر mt.shaker@yahoo.com استادیار دکترا
32 قاسم  ترخان tarkhan86@gmail.com حوزه علمیه قم استاد کارشناسی ارشد