لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 محمدحسن  قدردان kalam1391@yahoo.com استاد دکترا
2 محسن جوادی moh_javadi@yahoo.com قم دانشیار دکترا
3 حسین حبیبی تبار habibi.tabar@yahoo.com هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه استاد دکترا
4 شهاب الدین  وحیدی مهرجردی vahidishahab@gmail.com دانشگاه حایری میبد استاد کارشناسی ارشد
5 یداله ملکی yadollahmaleki@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد استاد دکترا
6 رضا حیدری نوری R.heydarinoori@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه استاد دکترا
7 مهدی ایمانی مقدم nahadom@yahoo.com دانشگاه اراک استاد کارشناسی ارشد
8 دکتر محمدتقی شاکر 14mt.shaker@gmail.com هیئت علمی پژوهشگاه امام صادق(سلام الله علیه) استاد دکترا
9 محسن  مهريزي m.mehrizi1@gmail.com مؤسسه بين‌المللي مطالعات اسلامي حوزه علميه قم استاد دکترا
10 محمد  کاوه kave41@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب استاد دکترا
11 محمد رسول آهنگران ahangaran@ut.ac.ir دانشگاه تهران - پردیس فارابی استاد دکترا
12 محمد حسن نادم nadem185@yahoo.com پژوهشگاه امام صادق استاد دکترا
13 جعفر نکونام jnekoonam@gmail.com دانشگاه قم،قم،ایران استاد کارشناسی ارشد
14 شهاب الدین وحیدی vahidishahab@yahoo.com دانشگاه آیت الله حایری میبد استاد کارشناسی ارشد
15 محمد دهقان طزره mohammaddehghan1351@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) استاد دکترا
16 رضا فهیمی fahimi.ltr@gmail.com دانشگاه آزاد واحد ساوه استاد دکترا
17 حسین  محمد خانی h-mohamadkhani@iau-arak.ac.ir دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک استاد دکترا
18 جواد  حقیر مددی javad.madadi@yahoo.com دانشگاه ادیان و مذاهب استاد دکترا
19 رضا  باقی زاده reza.Baghizadeh@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان استاد دکترا
20 علی کریمیان a.karimiyan110@yahoo.com مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) استاد دکترا
21 امیر عباس علیزمانی amir_alizamani@ut.ac.ir دانشیار گروه فلسفه دین،دانشگاه تهران،ایران استاد کارشناسی ارشد
22 جعفر صدري sadri1391@yahoo.com دانشگاه ساوه استاد دکترا
23 رضا حاج ابراهیم akhlagh_1393@yahoo.com دانشگاه ساوه استاد کارشناسی ارشد
24 ابولفضل کیاشمشکی akia45@gmail.com استاد دکترا
25 محمود قیوم زاده maarefteacher@yahoo.com استاد دکترا
26 محمد حسن قدردان قراملکی Co_ehsan@yahoo.com استاد دکترا
27 سیدحسین تقوی dr.shtaghvi@gmail.com دانشگاه ساوه استاد دکترا
28 احسان  حسنی eh_hasani@yahoo.com هیات علمی استاد دکترا
29 حسین  مفید h.mofid1345@yahoo.com هیات علمی دانشیار دکترا
30 دکتر محمدتقی شاکر mt.shaker@yahoo.com استادیار دکترا
31 قاسم  ترخان tarkhan86@gmail.com حوزه علمیه قم استاد کارشناسی ارشد
32 محمد  مطلبی mo_motaleb@yahoo.com هیات علمی استادیار دکترا