مقاله


کد مقاله : 13971027166966

عنوان مقاله : بررسی آراء هویّت‌ساز و تربیتی ناصرخسرو و مقارنۀ آن با آراء هجویری

نشریه شماره : 32 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 310

فایل های مقاله : 450 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حبیب اله گرگیچ habib.gorgich1367@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 حبیب جدیدالاسلامی قلعه نو Eslami2631@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

ناصرخسرو و علی جلّابی هجویری از نخبگان اجتماعی- دینی ایران هستند که هر دو در حوزه¬های مختلفی بر جامعۀ زمان خود و اعصار پس از خود تأثیر گذاشته¬اند. ناصرخسرو با اشعار خود داد آزادگی و حق¬گویی می¬داد و هجویری نیز با یادآوری جوانمردی¬ها و اخلاق نیک گذشتگان، به هم¬عصران و آیندگان درس اخلاق می¬دهد. هر دو شاعر و نویسنده در پی تربیت مردم هستند، هر کدام شیوۀ خاصّ خود را دارد و آراء هر کدام دارای ارزش منحصر به فرد است. در این مقاله سعی شده است آرای تربیتی این دو نخبۀ اجتماعی- دینی بررسی و تبیین شود و پژوهش حاضر با بهره¬مندی از روش کیفی که مبتنی بر گردآوری اطّلاعات از منابع کتابخانه¬ای است، با هدف پاسخ¬گویی به اصلی¬ترین سؤال پژوهش، مبنی بر این¬که در راستای فرایند الگوسازی از نخبگان، چه ویژگی¬ها و خصوصیّات برجسته¬ای، مبیّن اخلاق نخبگی در متون اسلامی– ایرانی (در آثار ناصرخسرو و علی جلّابی هجویری)، است، به انجام رسیده است.