مقاله


کد مقاله : 13980629192311

عنوان مقاله : هم آوایی حکمت متعالیه و قرآن در انگارۀ همسانی وجود و ادراک

نشریه شماره : 35 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 214

فایل های مقاله : 247 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی محمد جعفری نژاد jafarinejad@tafreshu.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

تجلّی آموزه های قرآنی در رهیافت های فلسفی از یک سو، و تبیین معارف قرآنی از طریق تحلیل های فلسفی از دیگر سو، گویای پیوندی ژرف میان معارف وحیانی و اندیشه های فلسفی در حکمت صدرایی است. از جمله مسائلی که هم نوایی فلسفه صدرایی با آموزه های قرآنی را آشکار می سازد، دیدگاه ملاصدرا در همسانی وجود و ادراک است. نگاهی به تحلیل های فلسفی ملاصدرا در این مسئله و نقد و بررسی سازگاری آن با آموزه‌های قرآنی موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.