مقاله


کد مقاله : 13981028214803

عنوان مقاله : معنای زندگی از نگاه اسلام و پیوند آن با سبک زندگی

نشریه شماره : 36 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 346

فایل های مقاله : 595 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 زری پیشگر zzpishgar90@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 مرتضی سمنون m-semnoon@sbu.ac.ir استادیار دکترا
3 سیدمحمداسماعیل سیدهاشمی m-hashemy@sbu.ac.ir استادیار دکترا
4 عنایت الله شریفی enayat.sharifi@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

«آیا زندگی دارای معناست؟ معنای زندگی چیست؟» سؤال از معنای زندگی تاریخچه‌ای به طول دوران زندگی انسان دارا می باشد.از مهمترین معانی در عبارت "معنای زندگی "که درادیان ابراهیمی به آن معتقد می باشند، معنای زندگی عبارت اخری هدف زندگی است. سوال بعدی آن است که آیاانسان ها در زندگی خود معنا را ایجاد می‌کنند؟ و یا معنا فی نفسه موجود است و باید توسط انسان کشف شود؟در صورت اول معنای زندگی امری جعلی می شود و در صورت دیگر امری حقیقی می باشد. ادیان الهی با محکم ترین پاسخ ها بهترین وسیله برای نجات انسان ها از سرگردانی وپوچی در زندگی می باشند.در این پژوهش نظر مختار آن است که زندگی با شناخت خدا وارتباط با او معنادار می شود.با مشخص شدن معنا در زندگی نوبت به انتخاب شیوه ونوع رفتارها واهداف در زندگی می رسد.پیوند و ارتباط محکمی میان معنا وسبک زندگی موجود می باشد .در این باره نظر برخی از اندیشمندان را آورده ایم.