مقاله


کد مقاله : 13990528249003

عنوان مقاله : تحلیل کیفیت حصول معرفت انسان از دیدگاه میرزا جواد تهرانی (ره)

نشریه شماره : 39 فصل پاییز 1399

مشاهده شده : 81

فایل های مقاله : 500 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی اکبر حائری موحد mehdyhayery@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 یحیی کبیر Kabir@Ut.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

مکتب تفکیک یک جریان فکری معاصر است که در این دیدگاه نفس در عرض بدن و همانند آن امر مادی قلمداد شده است. وراء عالم مادّه موجودی به نام عقل وجود دارد که مخلوق خداوند و واسطه فیض است. از تابش نور عقل به نفس معرفت حاصل می‌شود. ایشان برای حصول معرفت اقسام سه‌گانه‌ی معرفت فطری، معرفت تذکاری و معرفت اعطایی را با توجه به آیات و روایات ارائه داده است. وی طریق کسب معرفت را منحصراً در اطاعات محض و استغفار از معاصی می‌داند. این پژوهش با هدف آشنایی با ساختار فکری میرزا جواد تهرانی و نقدآن و در پی پاسخ به این مساله که وی چگونه حصول معرفت انسان را تقریر و تحلیل می نماید و با روش تحلیل محتوای منابع به صورت کتابخانه ای تنظیم شده است.