مقاله


کد مقاله : 14000231273533

عنوان مقاله : نقد و بررسی شبهه سها درباره لزوم اطاعت از پیامبر اعظم(ص)

نشریه شماره : 42 فصل تابستان 1400

مشاهده شده : 49

فایل های مقاله : 316 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نجمه انصاری najmeansari1395@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 علیرضا مختاری mokhtari.ar@gmail.com استادیار دکترا
3 محسن زارع جلیانی mohzareiejelyani@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

ازاین که خداوند متعال درقرآن کریم انسان ها را به اطاعت مطلق ازپیامبرصلی الله علیه و آله دعوت کرده هیچ تردیدی نیست زیرا که درآیات متعددی ازقرآن اطاعت خدا و رسولش قرین هم آمده به این که هرجا اطاعت ازخدای سبحان آمده به همراه آن اطاعت ازپیامبرهم آمده که با لفظ «اطیعوالله و اطیعو الرسول» تبیین شده است.نگارنده دراین پژوهش با استفاده ازروش توصیفی –تحلیلی به نظریه واشکال سها درکتاب نقد قرآن مبنی براین که چراباید ازپیامبرخدااطاعت کرد؟ پرداخته واساس ادله قرآنی وروایی نقدوبررسی کرده وپاسخ داده است . نتیجه حاصل دراین نوشتاراین که اطاعت وتبعیت از پیامبرهمانند اطاعت ازخداوند متعال واجب ولازم است زیرافرمان وکلام پیامبرفرمان و کلام پروردگارسبحان است.