محمد حسن قدردان قراملکی استاد
دکترا
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی