مقاله


کد مقاله : 139605112022147337

عنوان مقاله : نظریة احسان از منظر عرفان و قرآن

نشریه شماره : 24 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 642

فایل های مقاله : 486 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد تقی فعالی m.faali@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

دین دارای ابعاد وسیع و گسترده¬ای است. سؤالی که مطرح می¬شود این که آیا می¬توان تمام ابعاد دین را در امری واحد و جامع خلاصه کرد و تقلیل داد؟ پاسخ مقاله حاضر مثبت است. محور مقاله نظریة احسان است. این نظریه به ما می¬گوید که احسان از یکسو مظهر جامع رحمان است و از سوی دیگر دینِ خالص بوده وجه جامع تمام ابعاد دین می¬باشد. اسمِ شریفِ الله، جامع¬ترین اسم خداست. نام زیبای رحمان، جامع¬ترین نام خدا بعد از الله می¬باشد. مظهر اسم رحمان، احسان است. از آنجا که دین براساس اسم جامع رحمان نازل شده است، می¬توان گفت که احسان عصارة دین است. این نظریه دارای مبانی مختلفی است. در این مقاله ضمن بررسی ابعاد مختلف نظریة احسان، تلاش شده است مبانی و دلائل آن از منظر عرفان و قرآن تحلیل و بررسی گردد. نتیجه¬ای که به دست می¬آید این‌که احسان، ایثار و به طور کلی گذشت عصارة دین و وجه جامع دین است. روش تحقیق در مقام گردآوری کتابخانه¬ای ـ اسنادی و در مقام داوری توصیفی ـ تحلیلی است.