مقاله


کد مقاله : 1396121017244591079

عنوان مقاله : پژوهشی در مورد حقیقت اقنوم احد در دیدگاه فلوطین

نشریه شماره : 28 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 317

فایل های مقاله : 427 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد دهقان طزره mohammaddehghan1351@yahoo.com دانش آموخته دکترا
2 محمدرضا شمشیری mo_shamshiri@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

در منظومه فکری و ساختار فلسفی فلوطین عالم از سه اّقنوم تشکیل شده است که اساسی¬ترین آنها اّقنوم احد است. فهم حقیقت اّقنوم احد راهی برای شناخت دقیق تفکرات فلوطین است. او بر تعالی و تنزیه احد چنان تأکید دارد که احد را از دایره وجود خارج می-کند و معتقد است که احد فوق وجود می¬باشد. وجود نتیجه فوران و لبریزی احد است. احد چون پّر و کامل است همچون خورشیدی پرتو افکنی و نورافشانی می¬کند. عالم سرریز فیض الهی است و از این لحاظ اراده خالق در خلقت وجود ندارد. در این مقاله سعی شده است حقیقت احد و فوق وجود بودن آن از دیدگاه فلوطین تبیین شود. و نشان داده شود که فوق وجود بودن احد از وجود بودن او تبیین معقول¬تری دارد.