مقاله


کد مقاله : 13970217123147111967

عنوان مقاله : بررسی و نقد دلایل ابن سینا بر نفی قدم نفس

نشریه شماره : 29 فصل بهار 1397

مشاهده شده : 496

فایل های مقاله : 380 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فریال اسکندری e_school744@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 محمد سعیدی مهر saeedimehr@yahoo.com دانشیار دکترا
3 امیر عباس علی زمانی amir_alizamani@uc.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

ابن سینا معتقد است که نفوس انسانی قبل از بدن موجود نیستند و سپس در بدنها به وجود می آیند یعنی پس از این که اجسام به وجود آمدند، نفوس به آنها ملحق می گردند. چون اگر نفوس قبل از اجسام موجود باشند همه دارای وجودی منفرد خواهند بود و در این صورت تکثردر آنها جایز نیست .علت این سخن ابن سینا آن است که وی بر این عقیده است که تکثر، تنها مربوط به بدنهایی است که نفوس به آنها ملحق می گردند و نمی تواند از جانب نفوس باشد؛ چون نفوس مجرد هستندو در مجردات تکثر وجود ندارد. اما حقیقت آن است که همان گونه که جواهر مادی متکثرند، جواهر مجرد هم باید متکثر و متمایز باشند و خلاف این امر، منجر به محال خواهد شد. دلیل دیگر ابن سینا بر حدوث نفس، اعتقاد به نفی تعطیل است اما علاوه بر این که اصل نفی تعطیل قابل قبول نیست این اصل اساساً شامل مجردات نمی گردد.