مقاله


کد مقاله : 13991006251423

عنوان مقاله : اعجاز زیبایی شناختی در دلالتهای نحوی جزء نخست قرآن کریم

نشریه شماره : 40 فصل زمستان 1399

مشاهده شده : 25

فایل های مقاله : 541 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فریدون اینانلو مرانلو Fereydon.inanloo93@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 سید ابوالفضل سجادی a-sajady@araku.ac.ir دانشیار دکترا
3 ابراهیم اناری I-anari@araku.ac.ir دانشیار دکترا
4 قاسم مختاری Q-mokhtari@araku.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

آشنایی با زیبایی¬های یک محصول ادبی با بررسی ویژگی¬های نحوی، بلاغی و واژگانی آن ممکن می¬باشد . قرآن کریم با زیباترین تعییرات و ترکیبات ادبی دربرگیرنده دلالت¬های وسیعی از معانی و مفاهیم بوده که با بررسی وجوه و حالت¬های مختلف اعرابی و معنایی آن، می¬توان بر معانی پوشیده و مستور موجود در آن دست یافت. این پژوهش که به شیوه توصیفی- تحلیلی گردآوری شده، به دلالات و ¬انواع آن و همچنین به مصادیق مختلف دلالت¬های نحوی درتغییرات معنایی پرداخته و با مثال¬های متعدّد قرآنی موضوع و اهداف مدّنظر را به چالش کشانده است . ازجمله یافته های این پژوهش، توجّه به معنا در نسبت به الفاظ قرآنی و تغییرات معنایی بیشتر دراسم¬ها در نسبت دو نوع دیگر یعنی افعال و حروف معانی است . با علم به این مسأله که بیشترین تغییرات معنایی در انتهای جملات محقّق گردیده است.