• صفحه اصلی
  • «جبر و اختیار» در قلمرو کلام اسلامی و بررسی تطبیقی آن با دیدگاه متکلمان یهودی و مسیحی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139605092010507257 بازدید : 2340 صفحه: 7 - 32

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط