• صفحه اصلی
  • نقش روح بخاری در ارتباط نفس با بدن در علم النفس فلسفی ابن سینا

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139605112045467343 بازدید : 5794 صفحه: 77 - 94

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط