• صفحه اصلی
  • بررسی تقابل کفر و ایمان و حق و باطل و پیامدهای آنان بر اساس تشبیهات تمثیلی آیات قرآن

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400083032331 بازدید : 89 صفحه: 137 - 160

نوع مقاله: پژوهشی