مقاله


کد مقاله : 13980629192314

عنوان مقاله : تأثیر عضویت در شبکه های اجتماعی بر سطوح هویت یابی و احساس امنیت اجتماعی نوجوانان

نشریه شماره : 35 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 206

فایل های مقاله : 695 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عباسعلی شهیدی abbasali.shahidi@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

شبکه هاي اجتماعی دستاورد اینترنت و فناوري اطلاعات وارتباطات وکاربردهاي آن می¬باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عضویت در شبکه¬های اجتماعی مجازی بر سطوح هویت¬یابی واحساس امنیت اجتماعی نوجوانان شهر اراک انجام شد. روش پژوهش،توصیفی و از نوع علّی- مقایسه¬ای و جامعه آماری شامل کلیه نوجوانان دختر و پسر شهر اراک بود که با روش نمونه¬گیری هدفمند 200 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه هویت (ISI) و پرسشنامه امنیت اجتماعی استفاده شد که داده ها با شاخص¬های آماری آزمون t و تحلیل واریانس و با استفاده از نرم¬افزار SPSS تحلیل شدند. یافته¬هانشان داد بین سطوح هویت¬یابی و احساس امنیت اجتماعی نوجوانان عضو شبکه¬های اجتماعی و افراد غیر عضو تفاوت معناداری وجود نداشت.با توجه به یافته های پژوهش حاضر به نظر می رسد عضویت در شبکه های اجتماعی به تنهایی تبیین کننده سطوح هویت-یابی و یا احساس امنیت اجتماعی نوجوانان نمی باشد و عوامل دیگری همچون خانواده، جو محیط مدرسه و فضای آموزشی و سایر شرایط تربیتی و فرایند رشد نوجوانان می توانند در شکل گیری نوع هویت و احساس امنیت آنها موثر باشند.