مقاله


کد مقاله : 13991006251421

عنوان مقاله : واکاوی مبانی کلامی حجیت ظن مطلق درعلم اصول فقه

نشریه شماره : 40 فصل زمستان 1399

مشاهده شده : 47

فایل های مقاله : 394 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد اعتمادی dretemadi88@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 هرمز اسدی کوه باد Asadi.koohbad@gmail.com استادیار دکترا
3 سید حسن حسینی hoseyni1344@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

مبحث حجیت ظن مطلق در عصر غیبت از موضوعات کاربردی است که دراجتهاد و استنباط احکام نقش بسزایی دارد و به مثابه معرکه الاراء دربین اصولیین از زمان های سابق بوده وهست، و از آنجایی که این مسئله برزخ میان کلام و اصول فقه است، ضرورت ایجاب نمود که مبانی کلامی این مسئله در اصول فقه به جهت تقویت حجیت ظن مطلق واکاوی شود؛ ازاین رو این نوشتار با بررسی سه مبنا از مبانی مهم کلامی، یعنی حسن و قبح عقلی، جامعیت اسلام و جاودانگی احکام اسلام در صدد تحلیل و تطبیق آن با حجیت ظن مطلق در علم اصول فقه بوده و با روش توصیفی- تحلیلی که این در این نوشتار دنبال شده، دستاورد آن عبارت است از حجیت بی قید و شرط ظن مطلق، بویژه در زمانی که دست امت از امام معصوم کوتاه است و ما در زمان انسداد به سر می بریم..