• صفحه اصلی
  • نظریه تکامل و آفرینش انسان؛ بررسی دیدگاه های محمد حسین طباطبایی و یدالله سحابی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990905250931 بازدید : 3044 صفحه: 299 - 324

20.1001.1.98991735.1400.11.42.13.8

نوع مقاله: پژوهشی