• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تسامح و تساهل امام رضا(ع) با قیام های شیعی تا (201ه)
    علویان در تحولات سياسى، اجتماعى و فرهنگى دوره خلافت عباسى، نقش محورى داشتند و اين حركت ها و قيام ها، نقش برجسته اى در شكل دهى جريان هاى تاريخى این دوره داشته است. قیام های علویان در خراسان، حجاز، عراق و برخی مناطق دیگر، کم و بیش با استقبال مردمی مواجه شد و شماری از مر چکیده کامل
    علویان در تحولات سياسى، اجتماعى و فرهنگى دوره خلافت عباسى، نقش محورى داشتند و اين حركت ها و قيام ها، نقش برجسته اى در شكل دهى جريان هاى تاريخى این دوره داشته است. قیام های علویان در خراسان، حجاز، عراق و برخی مناطق دیگر، کم و بیش با استقبال مردمی مواجه شد و شماری از مردم به دعوت آنان پیوستند. علاقه مردم به اهل بیت (ع) و ظلم عباسیان در این زمینه نقش زیادی داشت؛ لذا قیام کنندگان نیز مردم را به «الرضا من آل محمد» (ص) و مبارزه با ظلم فرا می‌خواندند و مردم به سرعت به آن می پیوستند. مأمون قصد داشت با ‏شعار ولایت عهدی، ‏شورش های مردمی را فرو ‏نشاند. اما این سیاست سبب شد تا حكومت او با مشکل جدی مواجه شود. مسأله ‏ولایت عهدی، نقطه عطفی در تاریخ تشیع است. او با استفاده از موقعیت امام رضا (ع) به عنوان برگ برنده ای ‏در مقابل عباسیانی كه طرف دار خلافت ‏امین بودند، ولایت عهدی را به ایشان تحمیل كرد. این نوشتار، در پی پاسخ گویی به سوالات ذیل است. 1. در زمان امام رضا علیه السلام چه قیام ها وحرکاتی برعلیه دستگاه خلافت صورت گرفت ؟ 2. موضع امام رضا (ع) در قیام‌هایی که به اسم علویان صورت می گرفت چه بود؟ آیا امام رضا علیه السلام با قیام کنندگان علوی همکاری می کردند؟ 3. تأثیر قیام ابن طباطبا بر حکومت مأمون و قیام های آن دوره چگونه بوده است؟ هدف از این تحقیق بررسی قیام هایی است که در زمان امامت امام هشتم علیه السلام اتفاق افتاده است، با تکیه بر قیام ابن طباطبا و ابوالسرایا می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - مناسبات زیدیه و امامیه در دوره آل کیا
    زيديه و اماميه از ديرينه ترين مذاهب اسلامي اند و مناسبات میان آنها از همان آغاز شکل گیری این دو گرایشْ وجود داشته است. آگاهي از روابط اين دو مذهب اثرگذار، براي شناخت بهتر تاريخ فكريِ تشيع رهگشاست. در اين نوشتار سعي شده است، تعاملات اجتماعي، سياسي و فرهنگي و نيز تقابل اي چکیده کامل
    زيديه و اماميه از ديرينه ترين مذاهب اسلامي اند و مناسبات میان آنها از همان آغاز شکل گیری این دو گرایشْ وجود داشته است. آگاهي از روابط اين دو مذهب اثرگذار، براي شناخت بهتر تاريخ فكريِ تشيع رهگشاست. در اين نوشتار سعي شده است، تعاملات اجتماعي، سياسي و فرهنگي و نيز تقابل اين دو گروه در دوره حکومت آل کیا بررسي شود. با توجه به فترت سياسي موجود، آل كيا با اتكا به مذهب تشيع زيدي كه خود را متوليان رسمي آن مي ديدند، قدرت رابه دست گرفتند اما با رسمیت یافتن شیعه ی دوازده امامی در ایران از زمان شاه اسماعیل اول، با تغییر گرایش مذهبی، سهم زیادی در گسترش آن در قلمرو خود داشتند. واكاويِ گزارشهاي تاريخي نشانگر اين است كه در اين دوره، همكاري زيديان و اماميان بیشتر در عرصه ی سیاسی، بوده؛ حتی تعارضات هم بیشتر جنبه ی سیاسی دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - اثر بخشی آموزش فلسفه برای کودکان بر کنترل عواطف دانش آموزان
    هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر کنترل عواطف دانش آموزان است. روش این پژوهش، از نوع نیمه ¬آزمايشي است. جامعه آماري اين پژوهش را كليه دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه آموزش و پرورش شهر همدان در سال تحصيلي95 – 1394 تشكيل مي‌دهند. دو گروه 15 نفره از دا چکیده کامل
    هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر کنترل عواطف دانش آموزان است. روش این پژوهش، از نوع نیمه ¬آزمايشي است. جامعه آماري اين پژوهش را كليه دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه آموزش و پرورش شهر همدان در سال تحصيلي95 – 1394 تشكيل مي‌دهند. دو گروه 15 نفره از دانش آموزان پایه سوم دوره متوسطه برای نمونه انتخاب شدند. از مقیاس کنترل عواطف ، برای سنجش میزان کنترل عواطف استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل کواریانس) استفاده شد.در اين پژوهش، روش اجتماع پژوهشي به مدت 8 جلسه (به علاوه جلسه برای گرفتن آزمون کنترل عواطف) 70 دقيقه‌اي با گروه آزمايشي كار شد (هر هفته يك جلسه) كه جلسه اول به عنوان جلسه‌ي مقدماتي. و 7 جلسه نيز به عنوان جلسات اصلي بودند. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که آموزش فلسفه برای کودکان موجب کاهش خشم در دانش آموزان،کاهش خلق افسرده ، کاهش اضطراب در دانش آموزان می گردد. همچنین نتایج نشان دادکه آموزش فلسفه برای کودکان موجب افزایش عاطفه مثبت در دانش آموزان می گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - اثربخشي معنويت درماني گروهی بر كاهش نشانگان اختلالات رواني همسران جانبازان مبتلا به PTSD ناشی از جنگ
    زمینه و هدف: یکی از مهمترین مشکلات ناشی از جنگ برای افراد درگیر با آن ابتلا به اختلال استرس پس از ضربه یا PTSD است که با پیامدهای غیرقابل پیش¬بینی، مخرب و بلندمدتی برای فرد آسیب ¬دیده، خانوادۀ وی و اجتماعی که در آن زندگی می¬کند همراه است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشي چکیده کامل
    زمینه و هدف: یکی از مهمترین مشکلات ناشی از جنگ برای افراد درگیر با آن ابتلا به اختلال استرس پس از ضربه یا PTSD است که با پیامدهای غیرقابل پیش¬بینی، مخرب و بلندمدتی برای فرد آسیب ¬دیده، خانوادۀ وی و اجتماعی که در آن زندگی می¬کند همراه است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشي معنويت درماني گروهی بر كاهش نشانگان اختلالات رواني همسران جانبازان مبتلا به PTSD ناشی از جنگ است. روش بررسی: روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی پیش¬آزمون- پس¬آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری مورد مطالعه در پژوهش را کلیه همسران جانبازان مبتلا به PTSD بنیادشهید و امور ایثارگران تهران بزرگ تشکیل داده اند. نمونه مورد نظر به شیوه نمونه گیری در دسترس و در نظر گرفتن ملاک های ورود و خروج از بین همسران جانبازان مبتلا به PTSD انتخاب شد که در مجموع 24 نفر از همسران جانبازان مبتلا به PTSD به عنوان نمونه انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه، به عنوان گروه آزمایشی معنویت درمانی (12 نفر)، گروه کنترل (12 نفر) قرار گرفتند. سپس پرسشنامه SCL 25 فرم کوتاه شده ی نسخه ی تجدید نظر شده ی فهرست نود نشانه ای یعنی SCL-90-R ، توسط دو گروه تکمیل شد. گروه آزمایشی معنویت درمانی طی 11جلسه 90 دقیقه ای تحت مداخله و آموزش قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ گونه مداخله و آموزش دریافت ننمود. پس از اتمام دوره درمانی هر دو گروه مجددا ً مورد آزمون فوق قرار گرفتند. یافته ها: نتایج تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس نشان داد که معنويت درماني بر كاهش نشانگان رواني (علائم جسمانی، وسواس فکری- عملی، حساسیت در روابط بین فردي، افسردگی، اضطراب، ترس مرضی، پارانوییا، روانپریشی) همسران جانبازان مبتلا به PTSD مؤثر می باشد (P<0/001). نتیجه گیری: مداخله مبتنی بر معنویت بر كاهش نشانگان اختلالات رواني همسران جانبازان PTSD اثرگذار است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی تاثیر هوش معنوی بر اخلاق حرفه ای کادر پزشکی بیمارستان
    این تحقیق با هدف بررسی تاثیر هوش معنوی بر اخلاق حرفه ای کارکنان تحقیق شکل گرفته، روش تحقیق این پژوهش توصیفی(توصیف تاثیر هوش معنوی بر اخلاق حرفه ای در قلمرو مکانی بیمارستان مورد نظر در قلمرو زمانی از فروردین 1396 تا شهریور 1396 ) و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماري ای چکیده کامل
    این تحقیق با هدف بررسی تاثیر هوش معنوی بر اخلاق حرفه ای کارکنان تحقیق شکل گرفته، روش تحقیق این پژوهش توصیفی(توصیف تاثیر هوش معنوی بر اخلاق حرفه ای در قلمرو مکانی بیمارستان مورد نظر در قلمرو زمانی از فروردین 1396 تا شهریور 1396 ) و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماري این پژوهش را پزشکان، پرستاران، ماما، تکنسین ها، کادر پزشکی بیمارستان به تعداد 399 نفر می-باشد که با روش نمونه گیری تصادفی نمونه ها انتخاب و 197 پرسشنامه برای تحلیل مورد استفاده قرار گرفتند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه، هوش معنوی کارکنان کینگ (2008) استفاده شد و آلفاي کرونباخ محاسبه شده برای هوش معنوی 815/0 و 786/0می باشد. بنابراین پرسشنامه های تحقیق از پایایی بسیار بالایی برخوردار بوده و برای تایید مجدد روایی از طریق توزیع آن در بین خبرگان روایی آن مجددا مورد تایید قرار گرفته و روایی آن در حد مورد قبول می باشد. با توجه به وجود تاثیر معنادار متغیر هوش معنوی بر اخلاق حرفه ای می توان جهت افزایش هر یک از چهار مولفه هوش معنوی تفکر وجودی انتقادی، ارائه مفهوم شخصی، آگاهی متعالی و گسترش حالت هوشیاری برنامه ریزی بلند مدت صورت گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - تربیت اعتقادی در برنامه درسی دین و زندگی دوره دوم متوسطه در نگاه خبرگان
    این مقاله با هدف تربیت اعتقادی در برنامه درسی دین و زندگی دوره دوم توسطه از نگاه خبرگان به رشته تحریر درآمده است. روش تحقیق میدانی بوده است که به روش پیمایشی از طریق مصاحبه با خبرگان انجام گرفته است. جامعه آماری را خبرگان صاحب نظر در تقویت دینی دانش آموزان تشکیل داده ان چکیده کامل
    این مقاله با هدف تربیت اعتقادی در برنامه درسی دین و زندگی دوره دوم توسطه از نگاه خبرگان به رشته تحریر درآمده است. روش تحقیق میدانی بوده است که به روش پیمایشی از طریق مصاحبه با خبرگان انجام گرفته است. جامعه آماری را خبرگان صاحب نظر در تقویت دینی دانش آموزان تشکیل داده اند. حجم نمونه به موجب جدول نمونه گیری مورگان تعداد 80 نفر تشکیل داده است. روش نمونه گیری تصادفی و روش تجزیه و تحلیل داده ها ترکیبی از تکنیک های کمی و کیفی بوده است. متن گفتگوهای انجام گرفته با خبرگان از طریق تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفته، واحد داده های مورد نیاز استخراج و تنوع آنها به صورت فراوانی به ثبت رسیده است. ضمناً از شاخصهای آمار توصیفی برای تجزیه و تحلیل داده ها بهره برداری گردیده است. یافته های بدست آمده حاکی از آن است که مؤلفه های شناختی در تربیت اعتقادی از نظر خبرگان عبارتند از : ویژگی های خالق هستی، نبوت و سیره نبوی، عدالت خداوند، معاد و روز رستاخیر. مؤلفه های پذیرش قلبی در تربیت اعتقادی عبارتند از : باورپذیری خداوند و صفت های او، اعتقاد قلبی به نبوت و سیره نبوی، باور به اصل امامت، باورپذیری نسبت به عدل الهی و روز رستاخیز. از نظر خبرگان مؤلفه های عاطفی یا محبت و علاقه نسبت به تربیت اعتقادی عبارتند از : علاقمندی فراگیران به خالق هستی ، ایمان توأم با محبت نسبت به رسالت و سیره نبوی ، علاقمندی به ولایت و ائمه طاهرین، باور تعمیق یافته به عدل خداوند. نگرش مثبت و از سر علاقه به روز رستاخیز. یافته های مذکور نشان می دهند اگر در محتوای کتب دینی و روش آموزش معلمان در تربیت اعتقادی نسبت به ترتیب و توالی مؤلفه های مذکور توجه کافی مبذول شود، تربیت اعتقادی بهینه می گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بررسی مبانی فلسفی پست مدرنیسم با تأکید بر دیدگاه ماکس هورکهایمر و دلالت های ضمن تربیتی این دیدگاه در تعلیم و تربیت
    این تحقیق در زمینه مبانی فلسفی پست مدرنیسم انجام گرفته، هدف از انجام آن ارایه مبانی فلسفی و دلالت های ضمنی تربیتی از دیدگاه هورکهایمر در تعلیم و تربیت بوده است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده، جامعه پژوهشی را کلیه اسناد منتشر شده در مورد پست مدرنیسم با تأکید بر دیدگاه ه چکیده کامل
    این تحقیق در زمینه مبانی فلسفی پست مدرنیسم انجام گرفته، هدف از انجام آن ارایه مبانی فلسفی و دلالت های ضمنی تربیتی از دیدگاه هورکهایمر در تعلیم و تربیت بوده است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده، جامعه پژوهشی را کلیه اسناد منتشر شده در مورد پست مدرنیسم با تأکید بر دیدگاه های هورکهایمر تشکیل داده است. نمونه گیری به صورت هدفمند ، گزینشی و تا حد اشباع انجام گرفته است. روش گردآوری داده ها مطالعات کتابخانه ای، ابزار جمع آوری داده ها فیش، روش تجزیه و تحلیل داده ها در قالب فعالیت هایی از تلخیص ، عرضه ی داده ها، نتیجه گیری و تأیید آنها با استفاده از پیشینه پژوهش بوده است. یافته های بدست آمده حاکی از آن بود که مبانی فلسفه هورکهایمر در ابعاد هستی شناسی، معرفت شناسی و ارزش شناسی بیان گردیده بود. از نظر دلالت های ضمنی تربیتی هورکهایمر در اهداف تربیتی خود به رشد و شکوفایی فراگیران و برابری در روابط قدرت تأکید داشت. از نظر دلالت های ضمنی تربیتی هورکهایمر در اهداف تربیتی خود به رشد و شکوفایی فراگیران و برابری در روابط قدرت تأکید داشت. در اصول تربیتی هورکهایمر به تربیت انسان اجتماعی و تأکید بر ارتباطات اجتماعی می اندیشید. در روشهای تربیتی هورکهایمر به هویت زیبایی شناسی و عاطفی فراگیران و نیز فعالیت های گروهی و مشارکتی و گفتگو محوری توصیه می کرد. در عین حال او به تربیت انسان فعال و تربیت شهروند جهانی در اهداف آموزشی تأکید دارد. در برنامه درسی به روابط انسانی، احترام متقابل و پاسخ به نیازمندی های اجتماعی می پردازد. در روش تدریس بحث و گفتگو را پیشنهاد داد. در نقش معلم به ابزار عقلانیت و ارتباط مؤثر با فراگیران توصیه می نمود. در مدیریت مدرسه به دانش آموز محوری و اجتماعی نمودن آنها تأکید داشت و در روش پژوهش به رویکرد اکتشافی و ذهنیت گرایی تأکید توصیه می نمود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - تحلیل محتوایی صحیفه سجادیه
    تحلیل محتوا یکی از راه های بررسی یک متن و نوشته است؛ که برای آن انواعی مانند تحلیلی، توصیفی، استنباطی و ... ذکر کرده اند. تحلیل توصیفی بررسی محتوای بارز یک متن از لحاظ کمی است و استنباطی روشی که میان برخی مشخصه‌های بارز داخل متن و مشخصه‌های بارز خارجی همبستگی وجود دارد. چکیده کامل
    تحلیل محتوا یکی از راه های بررسی یک متن و نوشته است؛ که برای آن انواعی مانند تحلیلی، توصیفی، استنباطی و ... ذکر کرده اند. تحلیل توصیفی بررسی محتوای بارز یک متن از لحاظ کمی است و استنباطی روشی که میان برخی مشخصه‌های بارز داخل متن و مشخصه‌های بارز خارجی همبستگی وجود دارد. صحیفه سجادیه یکی از بزرگ ترین منابع دینی است که امام سجاد(ع) در آن در ضمن دعا و مناجات به ذکر مسائلی پرداخته که در تحلیل محتوا حائز اهمیت است . این پژوهش تحلیل محتوای صحیفه سجادیه در شش محتوای برتر (مذهبی، عرفانی، تعلیمی، سیاسی، اجتماعی و روان شناختی) را مورد بررسی قرار داده است ، به عنوان مثال امام در ضمن یازده دعا مسائل مهم روان شناختی مانند چگونگی مقابله با سختی ها، برخورد با بیماری ها و... را ذکر کرده اند. این پژوهش سعی دارد تا ضمن بررسی بیشترین محتواهای مندرج در صحیفه سجادیه میزان بسامد هریک را در این کتاب مشخص سازد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - ملزومات و گونه‌های وصال حق از منظر مثنوی معنوی
    برای سالکان طریقت و راهیان حقیقت کمال مطلوب در وصال و قرب الهی معنی و مفهوم پیدا می¬کند. از این رو وجهه همت آنان برای نیل به قرب الهی مصروف می¬گردد. لیکن همچنانکه در منطق الطیر عطار در باب سفر مرغان و خطراتی که آنها را تهدید می نماید و در عین حال شرایطی که برای رسیدن به چکیده کامل
    برای سالکان طریقت و راهیان حقیقت کمال مطلوب در وصال و قرب الهی معنی و مفهوم پیدا می¬کند. از این رو وجهه همت آنان برای نیل به قرب الهی مصروف می¬گردد. لیکن همچنانکه در منطق الطیر عطار در باب سفر مرغان و خطراتی که آنها را تهدید می نماید و در عین حال شرایطی که برای رسیدن به معبود و مقصودشان(سیمرغ)باید طی نمایند، نکاتی را گوشزد می نماید، سایر عرفا نیز با تکیه بر آیات و روایات به این مقوله پرداخته اند. مولوی بلخی هم از این قاعده مستثنی نبوده و بارها به این موضوع اشاره داشته است. لیکن با کنکاش در اشعار مولوی و نقد و تجزیه و تحلیل آنها نکات کلیدی برای سالکان و راهیان وصال حق ترسیم گریده است. این توصیه ها هم برای شرایط و ملزومات این سفر آفاقی و انفسی تاکید دارد و هم بر گونه¬ها و طروق وصال. از آنجاییکه به قول شهریار مثنوی قرآن شعر پارسی است، لذا این توصیه ها بر گرفته از آیات و احادیث و روایات است. اگرچه راههای وصال به عدد نفوس است لیکن طریق واحدی که مولانا از احکام سریع اسلام و قرآن بیرون پیشنهاد می دهد در واقع راه میانبری است که هر سالک با پیمودن آن راحتر به دیدار معشوق نایل می گردد. در این مقاله نویسندگان این بهد از سروده های مثنوی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - بررسی مفاهیم همگون با فطرت در آموزه‌های اسلامی
    هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل مفاهیم همگون با فطرت توحیدی در آموزه‌های اسلامی و استفاده صحیح از این مفاهیم می‌باشد، تا مشخص شود چه مفاهیمی با فطرت توحیدی همگون است و کدامیک از این مفاهیم را می‌توان درمعنای آن به کاربرد. این پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی – تحلیلی انجا چکیده کامل
    هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل مفاهیم همگون با فطرت توحیدی در آموزه‌های اسلامی و استفاده صحیح از این مفاهیم می‌باشد، تا مشخص شود چه مفاهیمی با فطرت توحیدی همگون است و کدامیک از این مفاهیم را می‌توان درمعنای آن به کاربرد. این پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است، و تحلیل تئوریکی آن مبتنی بر آیات قرآن کریم، روایات معصومین (ع) و نظرات اندیشمندان اسلامی می‌باشد. براساس یافته‌های این پژوهش فطرت در آموزه‌های اسلامی با تعابیری همچون صِبْغَةَ اللّهِ، حنیف، جبلت، طینت، سجیه، نفس مطمئنه، وجدان آمده است. و مفهوم سرشت اعم از فطرت می‌باشد، و مفاهیم شاکله، غريزه، طبیعت و عادت متفاوت از فطرت است. زیرا فطرت توحیدی بیش‌تر به روح و بعد مجرّد انسان مربوط می‌شود. لذا این مفاهیم را نمی‌توان به جای فطرت در معنی خاص که «حقیقت آدمی و جان انسانی به آن شیوه خلق شده است» به کار برد (جوادی آملی، 1392 : 25 ). پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - مقایسه تطبیقی مولفه‌های انسان شناسی از دیدگاه فارابی و سند تحول بنیادین
    هدف از این تحقیق، تحلیل مبانی انسان شناختی فارابی به منظور تبیین دلالت‌های ضمنی آن در سند تحول بنیادین است. در این خصوص به بررسی مؤلفه‌هاي نظام تربيتي فارابي (سعادت- اخلاق- عدالت-حکمت- محبت- تعاون و دوستی مدنی) و همچنین مبانی انسان شناختی سند تحول بنیادین اموزش و پرورش چکیده کامل
    هدف از این تحقیق، تحلیل مبانی انسان شناختی فارابی به منظور تبیین دلالت‌های ضمنی آن در سند تحول بنیادین است. در این خصوص به بررسی مؤلفه‌هاي نظام تربيتي فارابي (سعادت- اخلاق- عدالت-حکمت- محبت- تعاون و دوستی مدنی) و همچنین مبانی انسان شناختی سند تحول بنیادین اموزش و پرورش پرداخته و در نهایت نقاط اشتراك و افتراق مباني انسان شناختي از نظر فارابي و سند تحول بنيادين مورد بررسی قرار گرفته شده است. روش تحقیق داده بنیاد می‌باشد. جامعه پژوهش شامل تألیفات فارابی، تألیفات سایر صاحبنظران و مقالات مرتبط با افکار فارابی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. با توجه به یافتههای محقق در راستای مؤلفه‌هاي نظام تربيتي فارابي در موارد سعادت- اخلاق- عدالت-حکمت- محبت- تعاون و دوستی مدنی، مطابق با یافتههای انسانشناسی سند تحول بنیادین است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - بررسی ارتباط بین هویت اجتماعی، هویت دینی و بازگشت به اعتیاد در مناطق حاشیه نشین شهر کرمانشاه
    در دهه‌های اخیر مهاجرت از روستا‌ها و شهر‌های کوچک به شهر‌های بزرگ افزایش یافته و همین مساله به افزایش تعداد حاشیه‌نشین‌ها و کانون‌های جرم‌خیز انجامیده است. در بسیاری از شهر‌های کشور کانون‌های جرائم مرتبط با مواد مخد وجود دارند که اغلب این کانون‌ها در ارتباط با مسأله حاش چکیده کامل
    در دهه‌های اخیر مهاجرت از روستا‌ها و شهر‌های کوچک به شهر‌های بزرگ افزایش یافته و همین مساله به افزایش تعداد حاشیه‌نشین‌ها و کانون‌های جرم‌خیز انجامیده است. در بسیاری از شهر‌های کشور کانون‌های جرائم مرتبط با مواد مخد وجود دارند که اغلب این کانون‌ها در ارتباط با مسأله حاشیه نشینی و مهاجرت شکل گرفته‌اند. با توجه به اهمیت موضوع اعتیاد به عنوان ریشه ی بسیاری از جرائم پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش، ابزار تحقیق پرسشنامه و استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS، به دنبال بررسی ارتباط بین هویت اجتماعی و بازگشت به اعتیاد در مناطق حاشیه ای به عنوان هدف اصلی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر افراد مناطق حاشیه ای شهر کرمانشاه می باشند که پس از ترک اعتیاد مجددا به سمت مواد مخدر رفته اند و تعداد 355 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج تحقیق حاکی از ارتباط منفی و معکوس بین هویت اجتماعی (27/0-) و شاخص های آن یعنی هویت ملی (33/0-)، هویت جغرافیایی (15/0-)، هویت دینی (28/0-)، هویت فرهنگی (26/0-) و هویت تاریخی (17/0-) با بازگشت به اعتیاد می باشد. همچنین نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (Smart PLS) نیز نشان دادند که متغير هویت اجتماعی در مجموع 617/0- از واريانس متغير بازگشت به اعتیاد در نواحی حاشیه ای را تبيين مي کند، با مدنظر قرار دادن مقادير مربوط به حجم اثر شاخص ضريب تعيين اين مقدار در حد متوسط (380/0) برآورد مي شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - تبیین سلامت معنوی و روانشناختی بر پایه نگرش مذهبی در ورزشکاران جوان
    هدف این پژوهش تبیین سلامت معنوی و روانشناختی بر پایه نگرش مذهبی در ورزشکاران جوان بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری کلیه ورزشکاران جوان 18 تا 25 سال شهرستان گرگان بودند و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر تعیین گردید. شرکت¬کنندگان پرسشنامه چکیده کامل
    هدف این پژوهش تبیین سلامت معنوی و روانشناختی بر پایه نگرش مذهبی در ورزشکاران جوان بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری کلیه ورزشکاران جوان 18 تا 25 سال شهرستان گرگان بودند و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر تعیین گردید. شرکت¬کنندگان پرسشنامه نگرش مذهبی، مقیاس سلامت معنوی و فهرست 25 نشانه¬ای را تکمیل کردند. داده¬های حاصله با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی در سطح اطمینان 95 درصد تحلیل شدند. یافته¬ها نشان داد که بین نگرش دینی با سلامت معنوی و سلامت روانی رابطه معنی داری وجود دارد. بدین صورت که نگرش دینی بالاتر در سلامت معنوی و سلامت روانی افراد نقش قابل توجهی دارد. و سلامت معنوی نقش واسطه ای در ارتباط نگرش مذهبی و نشانه های روانشناختی ایفا می کند، بدین معنی که داشتن نگرش مذهبی به خودی خود تضمین کننده کاهش نشانگان روانشناختی نیست بلکه نگرش مذهبی باعث ایجاد سلامت معنوی شده و از این طریق بر سلامت روانی اثر گذار است. در کل می توان گفت که نگرش دینی نقش بسزایی در سلامت افراد جامعه دارد و با توجه به جنگ نرم کشورهای غربی پیشنهاد می شود که نهادهای زیرربط بر تقویت بنیه مذهبی جوانان کشورمان اهتمام ویژه تری داشته باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - اثربخشی آموزش فلسفه ورزی کودکان براخلاق شهروندی و مؤلفه های آن در دانش آموزان دختر ابتدایی
    هدف از انجام اين پژوهش، اثربخشی آموزش فلسفه ورزی كودكان بر اخلاق شهروندی و مؤلفه های آن در دانش آموزان دختر پنجم ابتدایی است .این تحقیق از نوع کاربردی و شیوه انجام گرفتن آن نيمه تجربی با طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماري تحقيق را كليه دانش آموزان چکیده کامل
    هدف از انجام اين پژوهش، اثربخشی آموزش فلسفه ورزی كودكان بر اخلاق شهروندی و مؤلفه های آن در دانش آموزان دختر پنجم ابتدایی است .این تحقیق از نوع کاربردی و شیوه انجام گرفتن آن نيمه تجربی با طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماري تحقيق را كليه دانش آموزان پايه پنجم دوره ابتدايي ناحیه یک شهر خرم آباد تشكيل داده است. در اين پژوهش، 30 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد، 15نفر در گروه گواه و 15نفر درگروه آزمايش. اين تعداد، به صورت تصادفي درهر يك از گروه ها قرار گرفتند. براي جمع آوري داده ها، پرسشنامه استاندارد مهارت های شهروندی مورد استفاده قرارگرفت .براي تجزيه و تحليل داده هاي گرد آوري شده، از آمار توصيفي و آمار استنباطي )تحليل كوواريانس( استفاده شد. نتايج حاصل از بررسي هاي آماري نشان داد كه برنامه آموزش فلسفه ورزی کودکان ، براخلاق شهروندی اثربخش بود. وازپنج مؤلفه اخلاق شهروندی برمؤلفه های نوع دوستی ،رعایت قوانین و مقررات و زیست مسالمت آمیز اثربخش و برمؤلفه های مسؤلیت پذیری و رعایت حقوق دیگران اثربخش نبود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - خاستگاه ها و رویکرد های معرفتی و فطری هنر دینی
    بی تردید بارز ترین آرمان انسان تعالی و کمال یافتن و وصول به مکانی است که جهان بینی انسان به عنوان اوج و نهایت حیات برای او تعریف می نماید. هنر یکی از زمینه هایی است که انسان در طول تاریخ در جهت بیان آرمان های خویش و هم چنین در راه وصول به آن آرمان ها از آن بهره گرفته اس چکیده کامل
    بی تردید بارز ترین آرمان انسان تعالی و کمال یافتن و وصول به مکانی است که جهان بینی انسان به عنوان اوج و نهایت حیات برای او تعریف می نماید. هنر یکی از زمینه هایی است که انسان در طول تاریخ در جهت بیان آرمان های خویش و هم چنین در راه وصول به آن آرمان ها از آن بهره گرفته است. هنر با عنایت به جهان بینی و تفکر انسان و زمان و مکان زیست او و هم چنین اهداف و آرمان هایش جلوه های گوناگونی داشته و از تمرکز بر معنویت و روحانیت و ذکر نکات روحانی گرفته تا توجه بر مادیت صرف در نوسان بوده است. لذا این مقاله در راستای تبیین رابطه ی انسان امروز با هنر و نیاز وی به آن و به ویژه نقشی که هنر دینی و معنوی در کمال و رشد روحی و فطری وی ایفا می نماید تدوین گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد هنر با تکیه بر مبانی دین، زمینه و فضای مناسب رشد و کمال انسان را فراهم می کند. در واقع هنر با الهام از اصول و باطن دین قادر به ایجاد فضایی می شود که انسان به باطن اشیا و مفاهیم متوجه شود. اولین ویژگی فضای حاصل این است که عاری از هر توجه به غیر خدا بوده و حضور قلب مؤمن را تضمین و تقویت می کند. پرونده مقاله