• راهنماي تدوين مقاله

  راهنمای نویسندگان و چگونگی تنظیم مقالات

  به منظور تولید و توسعه علم در حوزه اعتقادی و کلامی، ارائه و نقد تحقیقات و مطالعات نظام‌مند پژوهشگران ارجمند و نوآوری در حوزه دین‌پژوهی و کلامی، فصلنامه پژوهش‌های اعتقادی – کلامی انتشار می‌یابد و مقاله‌های علمی، پژوهشی در حوزه کلام و زمینه‌های اعتقادی مانند: فلسفه دین، عرفان و معنویت دینی، فلسفه و حکمت اسلامی و سایر موضوعات متناسب پذیرش می‌گردد.

  نحوه تنظیم مقالات:

  • مقاله باید به زبان اصلی و رسمی مجله (فارسی) باشد.

  • چکیده مقاله حداکثر در 150 کلمه و واژگان کلیدی مقاله حداکثر در 5 کلمه ضمیمه باشد.

  • مقاله‌های ارسالی باید دارای چکیده، واژگان کلیدی و عنوان به انگلیسی نیز باشد.

  • مقاله‌ها دارای موضوع، اهداف، فرضیه، روش تحقیق، بحث و نتیجه‌گیری باشد.

  • مقاله‌هائی که ترجمه و تفسیر آیات قرآنی، نقل جریانات تاریخی، ارائه دیدگاه فلسفی و کلامی و غیره را در بر دارد، هرگاه با بررسی و تحلیل و احیاناً مقایسه و تطبیق بوده و دیدگاه و نظر جدیدی از نویسنده در آن درج شده باشد، قابل پذیرش است.

  * از حامیان مالی مقاله و کسانی که در تهیه‌ی آن، راهنمایی، مساعدت و نقش داشته‌اند، تشکر گردد.

  • کلیه منابع و مآخذ مقاله باید در پایان مقاله به صورت دایرة المعارفی به صورت نام خانوادگی نویسنده‌، نام، تاریخ نشر داخل پرانتز، عنوان اثر، ناشر و محل نشر درج گردد و در متن مقاله با نام خانوادگی نویسنده، تاریخ نشر و درج شماره جلد و صفحه ارجاع شود.

  • ارسال مقاله صرفاً با ثبت نام در وب سایت مجله و‌ ارسال مقاله از آن طریق امکانپذیر می‌باشد. ایمیل فصلنامه به نشانی kalam1391@yahoo.com است.

  • مقاله‌ها نباید از بیست صفحه متعارف تجاوز نماید و‌یک موضوع جزیی و خاص را کامل بررسی و اظهار نظر و نتیجه‌گیری کرده باشد.

  • مسئولیت محتوای مقاله‌ها از هر جهت بر عهده نویسنده/نویسندگان می‌باشد.

  • هیأت تحریریه در قبول‌یا رد و ویرایش مقاله‌ها آزاد است.

  • مقاله‌ها پس از وصول و پذیرش مسترد نخواهد شد.

  • مقتضی است از ارسال همزمان مقاله به نشریات دیگر خودداری شود و نیز قبلاً مقاله در مجله دیگری چاپ نشده باشد.

  • فرم تعهد نویسندگان و نیز فرم تعارض منافع که در وبسایت مجله قابل دریافت می‌باشد، باید توسط نویسندگان تکمیل و هنگام بارگزاری مقاله ارسال گردد.

  عنوان مقاله (نوع قلم پیشنهادی: قلم B Jadid، اندازه قلم: ۱8)

   

  نام نویسنده ۱ (نوع قلم پیشنهادی: قلم B Mitra نازک، اندازه قلم: ۱3)

   

  تیترها (نوع قلم  پیشنهادی: قلم B Mitra Bold سیاه، اندازه قلم: ۱3)

   

  متن مقاله (نوع قلم  پیشنهادی: قلم B Mitra نازک، اندازه قلم: ۱3)

   

  متن منابع (نوع قلم  پیشنهادی: قلم B Mitra نازک، اندازه قلم: ۱1)