• شناسنامه

  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه (گروه معارف اسلامی)

  مدیر مسئول: محمود قیوم زاده

  سردبیر: محمد حسن قدردان قراملکی

   

  هیأت تحریریه:

  احمد بهشتی: استاد فلسفه اسلامی ـ بازنشسته دانشکده الهیات دانشگاه تهران

  احمد باقری: دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی ـ دانشکده الهیات دانشگاه تهران

  حسین حبیبی‌تبار: استادیار حکمت اسلامی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

  عین الله خادمی: استاد فلسفه و حکمت اسلامی ـ دانشگاه شهید رجائی تهران

  عبدالحسین خسرو پناه: استاد کلام اسلامی ـ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

  محمد ذبیحی: دانشیار فلسفه و کلام اسلامی ـ دانشکده الهیات دانشگاه قم

  محمد حسن قدردان قرا ملکی: استاد کلام اسلامی ـ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

  محمود قیوم زاده: استاد فلسفه و کلام اسلامی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

  علی محامد: دانشیار حکمت و کلام اسلامی ـ دانشکده الهیات دانشگاه قم

  محمد محمد رضایی: استاد فلسفه و کلام اسلامی ـ دانشگاه تهران (پردیس قم)

  ابوالفضل محمودی: دانشیار ادیان و عرفان ـ دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

  عباسعلی وفایی: استاد ادبیات فارسی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

   

   

  کمیته ارزیابی و داوری مجله:

   1. حسین حبیبی تبار

   2. محمدرضا مسعودزاده

   3. سید حسین تقوی

   4. رضا حیدری نوری

   5. عین الله خادمی

   6. شهاب الدین وحیدی

   7. احمد ناصح

   8. حمید رضانیا شیرازی

   9. حسین ایراندوست

   10. محمد رسول آهنگران

   11. سید محمود میرخلیلی

   12. رضا برنجکار

   13. محمد فهیمی

   14. زینب العابدین امینی

   15. احسان ساده

   16. امیرمحمد داوودی

   

   

  مدیر داخلی و دبیر تحریریه: جعفر صدری

  ویرایش علمی مقالات: محمود قیوم زاده

  برگرداندن چکیده‌ها به لاتین: فریبا هشترودی

  ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

  لیتوگرافی، چاپ و صحافی: مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی (واحد ساوه)

  صفحه آرایی: قم ـ کامپیوتر احسان 37842678ـ025

  طرح جلد و لوگو: محمد احسانی

  نشانی: ساوه ـ میدان فلسطین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، دفتر گروه معارف اسلامی

  دبیر خانه فصلنامه پژوهش‌های اعتقادی ـ کلامی (علوم اسلامی)

  کد پستی: 39187 ـ صندوق پستی 366

  تلفن: 4233306 و 42241509ـ086 ـ تلفکس: 42248989ـ086

  ارسال مقاله از طریق:

  رایانامه: kalam1391@yahoo.com و وبگاه: http://akhlagh.saminatech.ir