شناسنامه


صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه (گروه معارف اسلامی)

مدیر مسئول: محمود قیوم زاده

سردبیر: محمد حسن قدردان قراملکی

هیأت تحریریه:

احمد بهشتی: استاد فلسفه اسلامی ـ بازنشسته دانشکده الهیات دانشگاه تهران

احمد باقری: دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی ـ دانشکده الهیات دانشگاه تهران

حسین حبیبی‌تبار: استادیار حکمت اسلامی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

عین الله خادمی: استاد فلسفه و حکمت اسلامی ـ دانشگاه شهید رجائی تهران

عبدالحسین خسرو پناه: استاد کلام اسلامی ـ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

محمد ذبیحی: دانشیار فلسفه و کلام اسلامی ـ دانشکده الهیات دانشگاه قم

محمد حسن قدردان قرا ملکی: استاد کلام اسلامی ـ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

محمود قیوم زاده: استاد فلسفه و کلام اسلامی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

علی محامد: دانشیار حکمت و کلام اسلامی ـ دانشکده الهیات دانشگاه قم

محمد محمد رضایی: استاد فلسفه و کلام اسلامی ـ دانشگاه تهران (پردیس قم)

ابوالفضل محمودی: دانشیار ادیان و عرفان ـ دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

عباسعلی وفایی: استاد ادبیات فارسی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

مدیر داخلی و دبیر تحریریه: جعفر صدری

ویرایش علمی مقالات: محمود قیوم زاده

برگرداندن چکیده‌ها به لاتین: فریبا هشترودی

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی (واحد ساوه)

صفحه آرایی: قم ـ کامپیوتر احسان 37842678ـ025

طرح جلد و لوگو: محمد احسانی

نشانی: ساوه ـ میدان فلسطین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، دفتر گروه معارف اسلامی

دبیر خانه فصلنامه پژوهش‌های اعتقادی ـ کلامی (علوم اسلامی)

کد پستی: 39187 ـ صندوق پستی 366

تلفن: 4233306 و 42241509ـ086 ـ تلفکس: 42248989ـ086

ارسال مقاله از طریق:

رایانامه: kalam1391@yahoo.com و وبگاه: http://akhlagh.saminatech.ir