اهداف و چشم انداز


 هر نشریه علمی اهمیت و توجیه علمی آن به هدف‌گذاری صحیح و چشم‌انداز متعالی آن وابسته است. در همین راستا مجله پژوهش‌های اخلاقی اهدافی کاملاً الهی و مقدس و چشم‌اندازی کاملاً متعالی و آینده نگر برای خود ترسیم و به سوی آنها گام برمی‌دارد. البته در این مسیر چشم یاری به اندیشمندان حوزه و دانشگاه،‌ محققان و پژوهش‌گران ارجمند دارد.

 

اهداف نشریه

با توجه به ماهیت مجله می‌توان اهداف آن را این‌گونه لیست کرد:

الف. دستیابی به تحقیقات اصیل و صادقانه در حوزه‌ی موضوعی مجله و بنابراین پیروی کامل مجله از قوانین کپی رایت (Copy Right).

ب. تشویق اندیشمندان به پژوهش‌های نظری در زمینه باور و اعتقادات دینی و اسلامی.

 ج. سمت دهی پژوهش‌های اندیشمندان در راستای اهداف مجله‌ی اعتقادی کلامی دانشگاه آزاد واحد ساوه.

 د. تعامل با مراکز پژوهشی مشابه و جلوگیری از موازی کاری و همکاری با مجلات حوزوی در این زمینه.

 ه.تببین کاربست‌های فلسفی و کلامی و منقح نمودن باور‌های دینی از افراط و تفریط‌های غیر الهی و غیر اخلاقی.

و. نقد دیدگاه‌های فلسفی کلامی مبتنی بر تفکر سکولاریسم و اومانیستی و جلوگیری از رفتارهای مبتنی بر آن‌ها و...

 

چشم‌انداز مجله

الف. در راستای سند تحول بنیادین ایران در حوزه علم و فناوری و تبدیل ایران به قطب علمی منطقه و جهان، چشم‌انداز مجله پژوهش‌های اخلاقی بر همین چشم‌انداز معطوف و آینده‌ای متعالی و علمی را پیگیری می‌نماید.

ب. یکسان نمودن تحقیقات نظری، فلسفی، کلامی و باورهای دینی جهت تربیتی نمودن آن‌ها.

ج. دست‌یابی به تبیین حداکثری اندیشه‌های فلسفی، کلامی و پویا نمودن دانش‌های بشری با رفتارهای انسانی از دیگر چشم‌اندازهای مجله است.

بنابراین می‌توان گفت: اهداف مجله علمی، فرهنگی، اخلاقی و قانونی می‌باشد که در قسمت راهنما و اصول اخلاقی مندرج است.