اخبار نشریه

اطلاعات آماری و ضریب تاثیر و h-index مجله وچگونگی بررسی وارزیابی مقالات ومدت زمان داوری آنها

مقالات ارسالی کمتر از ۵روز توسط کارشناس بررسی و چنانچه مورد تایید باشد به کارتابل سردبیر ارسال ودر کمتر از ده روز توسط سردبیر اظهار نظر وبه داوری نهایی ارسال که مجموعا کمتر از دوماه نتیجه حاصل میگردد که منجر به پذیرش حدود۲درصد مقالات ارسالی میگردد. ضریب تاثیر مجله ۱بوده وh-index مجله ۷میباشد