اخبار نشریه

مجله پژوهشهای اعتقادی کلامی با سابقه علمی پژوهشی از سال۱۳۹۱در ارزیابی سال ۱۳۹۸وبراساس آیین نامه نشریات علمی وزارت علوم درجه ب علمی دریافت نموده است

براساس نامه شماره 210965/3 مورخ 3/11/91 کمیسیون نشریات علمی کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری) در جلسه مورخ 20/10/1391 به مجله پژوهش‌های اعتقادی ـ کلامی درجه علمی پژوهشی اعطا نموده است.