اخبار نشریه

دریافت هزینه جهت انجام ویرایش و مقدمات چاپ مقاله‌های پذیرفته شده

جهت همکاری در هزینه‌های ویرایش و آماده‌سازی مقدماتی، از مقاله‌های پذیرفته شده هزینه (۲۵۰ هزار تومان) دریافت می‌گردد.