آرشیو خبر


1 اطلاعات آماری و ضریب تاثیر و h-index مجله وچگونگی بررسی وارزیابی مقالات ومدت زمان داوری آنها
2 لزوم پذیرش توسط سیستم واز طریق سایت مجله به ایمیل نویسنده وارجاع به ویراستاری در صفحه شخصی نویسنده واستعلام پذیرشها از طریق ایمیل مجله به نشانی kalam1391@yahoo.com
3 مجله پژوهشهای اعتقادی کلامی با سابقه علمی پژوهشی از سال۱۳۹۱در ارزیابی سال ۱۳۹۸وبراساس آیین نامه نشریات علمی وزارت علوم درجه ب علمی دریافت نموده است
4 اعلام شماره تلفن وایمیل جهت سوال و هرگونه مشکل واستعلامهای رسمی ولزوم استعلام کلیه پذیرشها ولزوم ارسال پذیرش توسط وبسایت مجله به ایمیل نویسنده وضرورت درج شماره وتاریخ چاپ مقاله در پذیرشهای دستی
5 اصالت مقاله از اصول راهبردی مجله بوده و نویسندگان در این جهت مسوولیت تام دارند / مجله جهت رعایت ضوابط اصالت مقاله از نرم افزارهای سمیم و مشابهت یاب استفاده میکند
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 5 رکورد)