آخرین شماره


شماره 4 سال 9
زمستان 1398
دانلود فایل

1 - تحلیل گفتمان ائمه (ع) با روش تقیّه بر اساس نظریه‌ی کنش گفتاری جان سرل ( DOI : 0)
( مرضیه برزن - کریم نجفی برزگر - اصغر قائدان - سید حسن قریشی کرین )
2 - بررسی تطبیقی مساله امامت در تفسیر المنار و تفسیر تسنیم ( DOI : 0)
( تقی بوربور اژدری - جعفر تابان - رضا کهساری )
3 - واکاوی حمل امانت از سوی انسان در آیه امانت ( DOI : 0)
( علی اصغر تجری )
4 - عقلِ مطهَّر (منزلت عقل درتفکرشیعی و اعتزالی) ( DOI : 0)
( محمدجواد رودگر - علی مردان خطیبی )
5 - تبیین رابطه وجودی خداوند با مخلوقات با بررسی و نقد ادله تشکیک در حکمت صدرایی ( DOI : 0)
( احمد سعیدی - یاسر حسین‌پور - مهدی ایمانی مقدم )
6 - تحلیل نظریۀ صورت ملکوتی در تجسم اعمال ( DOI : 0)
( غلامعلی سنجری - محمود مهرآوران )
7 - معناشناسی واژه «خلیفه» در قرآن و ارتباط آن با موضوع «امامت» با تأکید بر همنشین‌ها ( DOI : 0)
( )
8 - نقد و بررسی کارکرد اهتمام به تنزیل در تفسیر معارج التفکر و دقائق التدبر ( DOI : 0)
( )
9 - آزاد اندیشی و آفت های آن از نظر قرآن کریم ( DOI : 0)
( عبدالحمید فرزانه )
10 - اعتبار سندی و دلالی قرآن از دیدگاه مکتب تفکیک (با تاکید بر آرای مهدی اصفهانی) ( DOI : 0)
( محمد حسن قدردان قراملکی )
11 - معنای زندگی از نگاه اسلام و پیوند آن با سبک زندگی ( DOI : 0)
( )