آخرین شماره


شماره 3 سال 9
پاییز 1398
دانلود فایل

1 - مبانی معرفت‌شناختی تربیت توحيدي (امکان، منابع و موانع) ( DOI : 0)
( سیده طاهره آقامیری - محمدرضا شاهرودی - مجید صالحی - محمد صافحیان )
2 - مضامین قرانی ــ روایی درآثار بیدل دهلوی ( DOI : 0)
( فوزیه پارسا - ملک‌محمد فرخ‌زاد - عباسعلی وفایی )
3 - هم آوایی حکمت متعالیه و قرآن در انگارۀ همسانی وجود و ادراک ( DOI : 0)
( علی محمد جعفری نژاد )
4 - بررسی دیدگاه مارک مالر در پاسخ به مساله درد و رنج حیوانات ( DOI : 0)
( سید محمود موسوی - محمد ملائی )
5 - سیمای نبوی پیامبر اسلام (ص) در دیوان اسماعیل اصفهانی و سیف فرغانی ( DOI : 0)
( زهرا زهرا شیحکی - حبیب جدیدالاسلامی قلعه نو - بهروز رومیانی )
6 - تأثیر عضویت در شبکه های اجتماعی بر سطوح هویت یابی و احساس امنیت اجتماعی نوجوانان ( DOI : 0)
( عباسعلی شهیدی )
7 - اسلام شناسی با نگاهی به آثار برنارد لوئیس ( DOI : 0)
( فاطمه عزیز محمدی - عبدالله رحیمی )
8 - تصویر زیبایی شناسانه نقش الگوی تربیتی توحیدی از منظر قرآن وحدیث ( DOI : 0)
( حمیدرضا حاجی‌بابایی )
9 - مطالعه و تحلیل ماهیت، اصول، حدود، انواع و منابع معرفت شناسی ( DOI : 0)
( محمد فرج زاده - محمدرضا سرمدی )
10 - ماهیت مرگ و اهداف مرگ ستایی از دیدگاه مولانا ( DOI : 0)
( منوچهر کمری - ملک‌محمد فرخ‌زاد )
11 - بررسی تطبیقی تخطئه و تصویب با رویکردکلامی ( DOI : 0)
( مسیح محمودی سوق - هرمز اسدی کوه باد - سیامک بهارلویی )