آخرین شماره


شماره 3 سال 10
پاییز 1399
دانلود فایل

1 - كاربست رهیافت هستی‌شناسی در تربیت توحيدي از منظر قران كريم ( DOI : 0)
( سیده طاهره آقامیری - محمدرضا شاهرودی - مجید صالحی - محمد صافحیان )
2 - ایمان در مکتب تفکیک با تأکید بر دیدگاه ملکی میانجی (ره) ( DOI : 0)
( جواد انصاری فرد - افلاطون صادقی - شهاب الدین وحیدی - مهدی خادمی )
3 - وحدت وجود عرفانی در سنجه فقه امامیه ( DOI : 0)
( محمد رسول آهنگران - مهدی جلیلی خامنه )
4 - جستاری در مناسبات مذهب شیعه امامیه در عصر سلجوقی ( DOI : 0)
( نسا باقری - کیوان لؤلویی - امیر تیمور رفیعی )
5 - امکان سنجی مجازات مرتد در حقوق کیفری ایران با تأکید بر آموزه‌های روایی و اعتقادی ( DOI : 0)
( محمدجواد پزشکی - احمد رمضانی - ایرج گلدوزیان )
6 - تحلیل کیفیت حصول معرفت انسان از دیدگاه میرزا جواد تهرانی (ره) ( DOI : 0)
( علی اکبر حائری موحد - یحیی کبیر )
7 - تحلیل فقهی حقوقی اعمال حضرت خضر (ع) در مصاحبت با حضرت موسی (ع) ( DOI : 0)
( احسان سامانی )
8 - نظریه اعتدال وحد وسط اخلاقی در نگاه اندیشمندان مسلمان فارابی و غزالی ( DOI : 0)
( ماریه سید قریشی - حمیدرضا حاجی‌بابایی - محبوبه یزدان پناه )
9 - بررسی تاثیرات جامعه شناختی هرمنوتیک فقه امامیه با تاکید بر اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) ( DOI : 0)
( سوسن نریمانی - مرتضی براتی - ابراهیم باغشنی )