درباره ما


مجله پژوهش‌های اعتقادی کلامی در راستای نشر معارف دینی و استحکام بنیادهای اعتقادی از مطارحات جدید حوزه‌های عقلی، فلسفی و کلامی انتشار می‌یابد.