راهنمای تدوین مقاله


راهنمای نویسندگان و چگونگی تنظیم مقالات

به منظور تولید و توسعه علم در حوزه اعتقادی و کلامی، ارائه و نقد تحقیقات و مطالعات نظام‌مند پژوهشگران ارجمند و نوآوری در حوزه دین‌پژوهی و کلامی، فصلنامه پژوهش‌های اعتقادی – کلامی انتشار می‌یابد و مقاله‌های علمی، پژوهشی در حوزه کلام و زمینه‌های اعتقادی مانند: فلسفه دین، عرفان و معنویت دینی، فلسفه و حکمت اسلامی و سایر موضوعات متناسب پذیرش می‌گردد.

نحوه تنظیم مقالات:

• مقاله باید به زبان اصلی و رسمی مجله (فارسی) باشد.

• چکیده مقاله حداکثر در 150 کلمه و واژگان کلیدی مقاله حداکثر در 5 کلمه ضمیمه باشد.

• مقاله‌های ارسالی باید دارای چکیده، واژگان کلیدی و عنوان به انگلیسی و عربی نیز باشد.

• مقاله‌ها دارای موضوع، اهداف، فرضیه، روش تحقیق، بحث و نتیجه‌گیری باشد.

• مقاله‌هائی که ترجمه و تفسیر آیات قرآنی، نقل جریانات تاریخی، ارائه دیدگاه فلسفی و کلامی و غیره را در بردارد، هرگاه با بررسی و تحلیل و احیاناً مقایسه و تطبیق بوده و دیدگاه و نظر جدیدی از نویسنده در آن درج شده باشد، قابل پذیرش است.

• کلیه منابع و مآخذ مقاله باید در پایان مقاله به صورت دایرة المعارفی به صورت نام خانوادگی نویسنده‌، نام، تاریخ نشر داخل پرانتز، عنوان اثر، ناشر و محل نشر درج گردد و در متن مقاله با نام خانوادگی نویسنده، تاریخ نشر و درج شماره جلد و صفحه ارجاع شود.

• ارسال مقاله صرفاً از طریق وب سایت مجله و‌یا ایمیل فصلنامه به نشانی kalam1391@yahoo.com امکان پذیر است.

• مقاله‌ها نباید از بیست صفحه متعارف تجاوز نماید و‌یک موضوع جزیی و خاص را کامل بررسی و اظهار نظر و نتیجه‌گیری کرده باشد.

• مقاله‌ها در Word 2010/Windows XP با قلم زر، فونت 12 و تیترها بصورت bold تایپ شود.

• مسئولیت محتوای مقاله‌ها از هر جهت بر عهده نویسنده/نویسندگان می‌باشد.

• هیأت تحریریه در قبول‌یا رد و ویرایش مقاله‌ها آزاد است.

• مقاله‌ها پس از وصول و پذیرش مسترد نخواهد شد.

• مقتضی است از ارسال همزمان مقاله به نشریات دیگر خودداری شود و نیز قبلاً مقاله در مجله دیگری چاپ نشده باشد.

• نسخه‌ای از حکم کارگزینی‌یا تصویری از مدرک تحصیلی نویسنده نیز ارسال گردد.

 

عنوان مقاله (نوع قلم: قلم B Jadid، اندازه قلم: ۱8)

 

نام نویسنده ۱ (نوع قلم: قلم B Mitra نازک، اندازه قلم: ۱3)

 

تیترها (نوع قلم: قلم B Mitra Bold سیاه، اندازه قلم: ۱3)

 

متن مقاله (نوع قلم: قلم B Mitra نازک، اندازه قلم: ۱3)

 

متن منابع (نوع قلم: قلم B Mitra نازک، اندازه قلم: ۱1)