اخبار نشریه

لزوم پذیرش توسط سیستم واز طریق سایت مجله به ایمیل نویسنده وارجاع به ویراستاری در صفحه شخصی نویسنده واستعلام پذیرشها از طریق ایمیل مجله به نشانی kalam1391@yahoo.com

لازم است کلیه پذیرشها توسط سایت مجله وسیستمی به ایمیل نویسنده یا نویسندگان ارسال ونیز کلیه پذیرشهای کاغذی از طریق ایمیل مجله به نشانی  kalam1391@yahoo.com  استعلام شود