اخبار نشریه

اعلام شماره تلفن وایمیل جهت سوال و هرگونه مشکل واستعلامهای رسمی ولزوم استعلام کلیه پذیرشها ولزوم ارسال پذیرش توسط وبسایت مجله به ایمیل نویسنده وضرورت درج شماره وتاریخ چاپ مقاله در پذیرشهای دستی

هرگونه سوالی در خصوص مجله و یا هرگونه مشکلی در ارسال مقاله بود و یااستعلامهای رسمی با شماره 09122527090 (مدیر مسئول) مطرح فرمایید ویا ایمیل مجله به آدرس زیر طرح کنید

  kalam1391@yahoo.com